ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SAMPLISM GENERAAL DIBBETSLAAN 86C , INSCHRIJFNUMMER KVK: 17264216

ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door SAMPLISM, hierna aangeduid als “leverancier / verhuurder”.

1.2.      De opdrachtgever c.q. koper c.q. huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.      Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden gelden pas na schriftelijke bevestiging door de directie van Leverancier / Verhuurder.

1.4.      Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen, waarbij het doel en de strekking van het buiten werking gestelde beding zo veel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

1.5.      Leverancier / Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Leverancier / Verhuurder aangekondigde tijdstip. Leverancier / Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1.      Alle aanbiedingen door of namens Leverancier / Verhuurder gedaan, zijn vrijblijvend.  Leverancier / Verhuurder kan haar aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.

2.2.      De beschrijvingen en specificaties die onderdeel uitmaken van de aanbieding zijn alle gebaseerd op bij Leverancier / Verhuurder bekende informatie. Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en dienen door de wederpartij te worden geaccepteerd.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1.      Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Leverancier / Verhuurder  van de verstrekte opdracht. Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van Leverancier / Verhuurder zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van Leverancier / Verhuurder .

ARTIKEL 4: LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

4.1.      De levertijd wordt door Leverancier / Verhuurder zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Zij gelden slechts als indicatie. Leverancier / Verhuurder spant zich in om binnen de aangegeven tijd te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2.      De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Leverancier / Verhuurder .

4.3.      Levering geschiedt af bedrijf, tenzij anders overeengekomen.

4.4.      Het risico van de geleverde zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de zaken het pand en/of magazijn van Leverancier / Verhuurder hebben verlaten.

4.5.      Transport van bestelde zaken geschiedt voor rekening en voor risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de zaken tijdens het transport zijn verzekerd. Indien de wederpartij niet voor een deugdelijke verzekering zorg draagt, zullen de zaken onverzekerd vervoerd worden.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1.      Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de totstandkoming van de opdracht en de dag van uitvoering van de opdracht stijgen, door oorzaken buiten de invloedsfeer van Leverancier / Verhuurder, behoudt Leverancier / Verhuurder zich het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 5: INSCHAKELINGEN VAN DERDEN

5.1      Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Leverancier / Verhuurder het recht derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1       Ba Leverancier / Verhuurder behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens Leverancier / Verhuurder heeft voldaan. De betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met de vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

6.2       Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Leverancier / Verhuurder, is Leverancier / Verhuurder gerechtigd de aan haar toebehorende zaken, voor rekening van de wederpartij, terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. De wederpartij machtigt  Leverancier / Verhuurder onherroepelijk daartoe de bij of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.

6.3       Het is de wederpartij niet toegestaan om de geleverde zaken te verpanden dan wel aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht daarop te verlenen, zolang de eigendom van die zaken niet van Leverancier / Verhuurder op de wederpartij is overgegaan.

6.4       De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud voortduurt.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

7.1       Indien Leverancier / Verhuurder door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen dan wel tijdig na te komen, is Leverancier / Verhuurder gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, respectievelijk tijdelijk op te schorten, zonder jegens de wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.2       Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk wordt, zoals storm, overstromingen en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, stakingen en onlusten, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadiging van materiaal, ziekte van medewerkers, vertraagde levering van door Leverancier / Verhuurder bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden, machinale en andere buiten de schuld van Leverancier / Verhuurder in haar producten optredende storingen en andere soortgelijke voorvallen.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN

8.1       Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient zonder verrekening, korting en/of opschorting plaats te vinden.

8.2       Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald, zal de wederpartij aan Leverancier / Verhuurder, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5% van het verschuldigde bedrag voor iedere maand dat volledige betaling uitblijft. Gedeelten van een maand worden hierbij als volle maand berekend.

8.3       Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten zijn begrepen, gemaakt ter invordering van achterstallige posten komen voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten belopen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,–.

8.4       Leverancier / Verhuurder is gerechtigd, indien de wederpartij niet tijdig tot betaling overgaat de overeenkomst te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Voorts is Leverancier / Verhuurder in geval de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid is gesteld.

ARTIKEL 9: RECLAMES

9.1       De wederpartij is verplicht de door Leverancier / Verhuurder geleverde zaken direct na ontvangst te keuren en te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid en/of hoedanigheid van de zaken en eventuele transportschade, alsmede andere zichtbare gebreken, dient de wederpartij binnen acht werkdagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier / Verhuurder te melden, een en ander op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

9.2       Bij ten tijde van de aflevering niet zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken, is de wederpartij verplicht Leverancier / Verhuurder hiervan, binnen vijf dagen nadat het gebrek is ontdekt door de wederpartij dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk mededeling te doen, onder opgave van de aard en het aantal van de gebreken c.q. tekortkomingen, op straffe van verval van rechten tot het vorderen van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1     Aansprakelijkheid van Leverancier / Verhuurder voor direct en indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier / Verhuurder .

10.2     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel wordt aansprakelijkheid van Leverancier / Verhuurder, uit welke hoofde ook, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde en/of verhuurde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

10.3     Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Leverancier / Verhuurder te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Leverancier / Verhuurder gedane uitkering, te vermeerderen met het door Leverancier / Verhuurder  verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

10.4     Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Leverancier / Verhuurder , voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier / Verhuurder jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag ook, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij Leverancier / Verhuurder heeft gereclameerd.

ARTIKEL 11: OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1     Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van Leverancier / Verhuurder, uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

11.2     Leverancier / Verhuurder kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:

  1. van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
  1. van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
  1. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.

11.3     In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zal al hetgeen de wederpartij aan  Leverancier / Verhuurder verschuldigd is, terstond volledig opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Leverancier / Verhuurder op volledige schadevergoeding.

11.4     Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Leverancier / Verhuurder wordt aanvaard, is de wederpartij aan Leverancier / Verhuurder 25% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering van de overeenkomst plaats binnen zeven dagen voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de wederpartij 50% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen vierentwintig uur voorafgaand aan het moment waarop uitvoering gegeven zou moeten worden aan de overeenkomst, blijft de wederpartij 100% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Daarnaast is de wederpartij verschuldigd een bedrag gelijk aan de tot het moment van annulering door Leverancier / Verhuurder gemaakte kosten.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

12.1    Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing.

12.2    Eventuele geschillen tussen Leverancier / Verhuurder en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, een en ander met inachtneming van de bevoegdheid van de Sector Kanton.

BIJZONDER DEEL

ARTIKEL 13: VOOR HUUR EN VERHUUR

13.1     Dit artikel is (naast hetgeen hierboven reeds is bepaald in het algemeen deel) van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur gesloten tussen Leverancier / Verhuurder  en de wederpartij. Indien bepalingen in onderhavig artikel afwijken van de artikelen in het algemeen deel, geldt hetgeen in deze bepaling is opgenomen.

13.2     De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat Leverancier / Verhuurder op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats uitvoering kan geven aan de in de huurovereenkomst gemaakte afspraken. Dit houdt onder andere in dat de wederpartij er voor zorg dient te dragen dat Leverancier / Verhuurder toegang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en dat Leverancier / Verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld op het afgesproken tijdstip het gehuurde op te halen. Deze locatie dient vrij te zijn van obstakels en dergelijke die uitvoering van de werkzaamheden door Leverancier / Verhuurder belemmeren.

13.3     De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat op de locatie waar het gehuurde geleverd en geplaatst dient te worden voldoende (kracht)stroomvoorzieningen de nodige vergunningen en bewaking aanwezig zijn.

13.4     Indien Leverancier / Verhuurder niet in de gelegenheid wordt gesteld op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats uitvoering te geven aan de overeenkomst, of indien de locatie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (waaronder de aanwezigheid van voldoende stroomvoorziening), is de wederpartij zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim. Leverancier / Verhuurder is in dat geval gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden, waarbij de wederpartij gehouden is de volledige schade die Leverancier / Verhuurder lijdt te vergoeden. De schade bestaat in ieder geval uit het volledige factuurbedrag.

13.5     De wederpartij dient zorg te dragen voor een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de overeenkomst voortvloeiende risico’s, waarbij zowel materiële schade als personenschade verzekerd dienen te zijn. De wederpartij

vrijwaart Leverancier / Verhuurder uitdrukkelijk voor aanspraken van derden verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst en in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden.

13.6     De wederpartij dient het gehuurde na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier / Verhuurder. Indien binnen genoemde termijn van 24 uur geen gebreken zijn gemeld bij Leverancier / Verhuurder  wordt het gehuurde geacht vrij van gebreken te zijn ontvangen.

13.7     De wederpartij is verplicht gedurende de huurperiode als een goede huisvader voor het gehuurde te zorgen. Het is de wederpartij niet toegestaan aan het gehuurde enige wijziging, daarbij inbegrepen reparaties aan te brengen zonder toestemming van Leverancier / Verhuurder.

13.8     Leverancier / Verhuurder heeft gedurende de huurperiode het recht het gehuurde en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren.

13.9     De wederpartij is gehouden het gehuurde tijdig terug te bezorgen dan wel Leverancier / Verhuurder tijdig in staat te stellen het gehuurde terug te halen. Bij overschrijding van de huurperiode is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd op basis van de overeengekomen dagprijs, vermeerderd met een direct opeisbare boete gelijk aan het dubbele van de dagprijs, een en ander onverminderd het recht van Leverancier / Verhuurder om volledige vergoeding van haar schade te vorderen.

13.10 De huurprijzen zijn gebaseerd op betaling binnen 14 dagen tenzij anders overeengekomen, exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting van apparatuur, alsmede exclusief BTW, af het adres van Leverancier / Verhuurder .

13.11 Leverancier / Verhuurder is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde door de wederpartij zelf, personeel dan wel ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Leverancier / Verhuurder.

13.12 De wederpartij vrijwaart Leverancier / Verhuurder tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

13.13 Leverancier / Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of een gedeelte daarvan, tenzij de schade het gevolg is opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Leverancier / Verhuurder .

13.14 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en/of verlies van het gehuurde, welke tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. De wederpartij is in geval van schade en/of verlies aan Leverancier / Verhuurder verschuldigd een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van het gehuurde, althans van een soortgelijk product.

13.15 De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren voor schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde.

13.16 In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de opdrachtgever  per ommegaande hieromtrent informeren.

13.17 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Leverancier / Verhuurder. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren dan wel anderszins aan derden af te staan.

13.18 Indien de huurovereenkomst om welke reden dan ook door de wederpartij wordt geannuleerd, binnen zeven dagen voor aanvang van de huurovereenkomst, blijft de wederpartij, ondanks de annulering 50% van het verschuldigde huurbedrag verschuldigd. Vindt annulering plaats binnen vierentwintig uur voor aanvang van de huurovereenkomst, blijft de wederpartij 100% van het huurbedrag verschuldigd.